Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.

Biziň maksadymyz, her bir adama, gelip çykyşyna ýa-da nireden gelendigine garamazdan Islandiýa jemgyýetiniň işjeň agzasy bolmaga mümkinçilik bermek.
Habarlar

Grindawigiň golaýynda wulkanyň atylmagy ähtimal

Grindawik şäheri (Reýkjanes ýarym adasynda) indi ewakuasiýa edildi we birugsat girmek düýbünden gadagan. Şähere ýakyn bolan Mawy lagun kurorty hem ewakuasiýa edildi we ähli myhmanlar üçin ýapyk. Adatdan daşary ýagdaý yglan edildi. Raýat goragy we adatdan daşary ýagdaýlar bölümi grindavik.is web sahypasynda ýagdaý barada täzelikleri ýerleşdirýär. Postsazgylar iňlis, polýak we Islandiýa dillerinde.

Sahypa

Maslahat bermek

Islandiýada täzemi ýa-da henizem sazlaýarsyňyzmy? Soragyňyz barmy ýa-da kömege mätäçmi? Biz size kömek etmek üçin geldik. Bize jaň ediň, söhbet ediň ýa-da e-poçta iberiň! Iňlis, polýak, ispan, arap, ukrain, rus we Islandiýa dillerinde gürleýäris.

Sahypa

Islandiýa dilini öwrenmek

Island dilini öwrenmek, jemgyýete goşulmaga kömek edýär we iş mümkinçiligini artdyrýar. Islandiýada täze ýaşaýanlaryň köpüsine, mysal üçin kärdeşler arkalaşygynyň kömek pullary, işsizlik ýa-da sosial kömek pullary arkaly Islandiýa sapaklaryny maliýeleşdirmek üçin goldaw bermäge hukugy bar. Işlemeýän bolsaňyz, Islandiýa sapaklaryna nädip ýazylyp biljekdigiňizi bilmek üçin sosial hyzmatlara ýa-da Zähmet müdirligine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Sahypa

Çap edilen material

Bu ýerde köp medeniýetli maglumat merkezinden her dürli material tapyp bilersiňiz. Bu bölümiň hödürleýän zadyny görmek üçin mazmun tablisasyny ulanyň.

Süzgüç mazmuny