Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.

Biziň maksadymyz, her bir adama, gelip çykyşyna ýa-da nireden gelendigine garamazdan Islandiýa jemgyýetiniň işjeň agzasy bolmaga mümkinçilik bermek.
Sahypa

Maslahat bermek

Islandiýada täzemi ýa-da henizem sazlaýarsyňyzmy? Soragyňyz barmy ýa-da kömege mätäçmi? Biz size kömek etmek üçin geldik. Bize jaň ediň, söhbet ediň ýa-da e-poçta iberiň! Iňlis, polýak, ispan, arap, ukrain, rus we Islandiýa dillerinde gürleýäris.

Habarlar

Raýatlyk üçin ýüz tutýanlar üçin Islandiýa synagy

Islandiýa raýatlygy üçin ýüz tutýanlar üçin Islandiýa üçin indiki synag 2023-nji ýylyň noýabr aýynda geçiriler. Registrasiýa 21-nji sentýabrda başlar. Her synag tapgyrynda çäkli san kabul ediler. Registrasiýa 2-nji noýabrda tamamlanýar. Hasaba alyş möhletinden soň ekzamen üçin hasaba durmak mümkin däl. Mímir dil mekdebiniň web sahypasynda has giňişleýin maglumat.

Sahypa

Biz hakda

Köp medeniýetli maglumat merkeziniň (MCC) maksady, her bir adama, gelip çykyşyna ýa-da nireden gelendigine garamazdan Islandiýa jemgyýetiniň işjeň agzasy bolmaga mümkinçilik bermekdir. Bu web sahypasynda, MCC Islandiýada gündelik durmuşyň we dolandyryşyň köp taraplary barada maglumat berýär we Islandiýa göçmek we gitmek meselesinde goldaw berýär. MCC Islandiýadaky immigrantlar we bosgunlar bilen baglanyşykly şahsyýetlere, birleşiklere, kompaniýalara we Islandiýa häkimiýetlerine goldaw, maslahat we maglumat berýär.

Sahypa

Çap edilen material

Bu ýerde köp medeniýetli maglumat merkezinden her dürli material tapyp bilersiňiz. Bu bölümiň hödürleýän zadyny görmek üçin mazmun tablisasyny ulanyň.

Süzgüç mazmuny