പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക
ഈ പേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ (MCC) യുടെ ലക്ഷ്യം, പശ്ചാത്തലമോ എവിടെനിന്നോ വന്നാലും, ഐസ്‌ലാൻഡിക് സമൂഹത്തിലെ സജീവ അംഗമാകാൻ ഓരോ വ്യക്തിയെയും പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ്.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ MCC ഐസ്‌ലാൻഡിലെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെയും ഭരണത്തിന്റെയും പല വശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ഐസ്‌ലാൻഡിലേക്കും തിരിച്ചും മാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഐസ്‌ലാൻഡിലെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും അഭയാർത്ഥികളുടെയും പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തികൾക്കും അസോസിയേഷനുകൾക്കും കമ്പനികൾക്കും ഐസ്‌ലാൻഡിക് അധികാരികൾക്കും എംസിസി പിന്തുണയും ഉപദേശവും വിവരങ്ങളും നൽകുന്നു.

എംസിസിയുടെ പങ്ക്

വ്യത്യസ്ത വേരുകളുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം സുഗമമാക്കുകയും ഐസ്‌ലാൻഡിൽ താമസിക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എംസിസിയുടെ പങ്ക്.

  • കുടിയേറ്റ പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, കമ്പനികൾ, അസോസിയേഷനുകൾ, വ്യക്തികൾ എന്നിവർക്ക് ഉപദേശങ്ങളും വിവരങ്ങളും നൽകുന്നു.
  • മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് മാറുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ ഉപദേശിക്കുക.
  • കുടിയേറ്റക്കാരെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെയും കടമകളെയും കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നു.
  • വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം, വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളുടെ വികസനം നിരീക്ഷിക്കുക.
  • മന്ത്രിമാർക്കും ഇമിഗ്രേഷൻ ബോർഡിനും മറ്റ് സർക്കാർ അധികാരികൾക്കും സമർപ്പിക്കൽ, ദേശീയതയോ ഉത്ഭവമോ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും സമൂഹത്തിൽ സജീവ പങ്കാളികളാക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടികൾക്കായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും.
  • കുടിയേറ്റ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മന്ത്രിക്ക് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക.
  • ഇമിഗ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ പാർലമെന്ററി പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുക.
  • നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ഇമിഗ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പാർലമെന്ററി പ്രമേയത്തിനും അനുസൃതമായും മന്ത്രിയുടെ കൂടുതൽ തീരുമാനത്തിന് അനുസൃതമായും മറ്റ് പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുക.

നിയമത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന MCC യുടെ പങ്ക് (ഐസ്‌ലാൻഡിക് മാത്രം)

ശ്രദ്ധിക്കുക: 2023 ഏപ്രിൽ 1-ന്, MCC ലേബർ ഡയറക്ടറേറ്റുമായി ലയിച്ചു. കുടിയേറ്റ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിയമങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു, ഇപ്പോൾ ഈ മാറ്റം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

കൗൺസിലിംഗ്

മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സേവനം നടത്തുന്നു, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അതിന്റെ സ്റ്റാഫ് ഇവിടെയുണ്ട്. സേവനം സൗജന്യവും രഹസ്യാത്മകവുമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്, പോളിഷ്, സ്പാനിഷ്, അറബിക്, ഉക്രേനിയൻ, റഷ്യൻ, ഐസ്‌ലാൻഡിക് എന്നിവ സംസാരിക്കുന്ന കൗൺസിലർമാരുണ്ട്.

സ്റ്റാഫ്

അഭയാർത്ഥി സേവന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അഭയാർത്ഥി സേവനങ്ങളും പ്രൊഫഷണൽ കൺസൾട്ടന്റുമാരും

Auður Loftsdóttir / audur.loftsdottir@vmst.is

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് - അഭയാർത്ഥി കാര്യങ്ങൾ

ബെലിൻഡ കാൾസ്ഡോട്ടിർ / belinda.karlsdottir@vmst.is

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് - അഭയാർത്ഥി കാര്യങ്ങൾ

ഡാരിന ബകുലിന / daryna.bakulina@vmst.is

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് - അഭയാർത്ഥി കാര്യങ്ങൾ

ജോഹന്ന വിൽബോർഗ് ഇംഗ്വാർസ്ഡോട്ടിർ / johanna.v.ingvardottir@vmst.is

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് - അഭയാർത്ഥി കാര്യങ്ങൾ

സിഗ്രൂൻ എർല എഗിൽസ്ഡോറ്റിർ / sigrun.erla.egilsdottir@vmst.is

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് - അഭയാർത്ഥി കാര്യങ്ങൾ

ബന്ധപ്പെടുക: refugee@vmst.is / (+354) 450-3090

കൗൺസിലർമാർ

അൽവാരോ (സ്പാനിഷും ഇംഗ്ലീഷും)

ജനിന (പോളണ്ട്, ഐസ്‌ലാൻഡിക്, ഇംഗ്ലീഷ്)

സാലി (അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും)

സ്വിറ്റ്‌ലാന (ഉക്രേനിയൻ, റഷ്യൻ, പോളിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്)

ടാറ്റിയാന (ഉക്രേനിയൻ, റഷ്യൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, ഐസ്‌ലാൻഡിക്)

വലേരി (ഉക്രേനിയൻ, റഷ്യൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, ഐസ്‌ലാൻഡിക്)

ബന്ധപ്പെടുക: mcc@vmst.is / (+354) 450-3090 / വെബ്‌സൈറ്റ് ചാറ്റ് ബബിൾ

ഐടിയും പ്രസിദ്ധീകരണവും

Björgvin Hilmarsson

ബന്ധപ്പെടുക: it-fjolmenningarsvid@vmst.is / (+354) 450-3090

ഡിവിഷൻ മാനേജർ

ഇംഗ സ്വീൻസ്ഡോട്ടിർ

ബന്ധപ്പെടുക: inga.sveinsdottir@vmst.is / (+354) 531-7419

ഫോൺ, ഓഫീസ് സമയം

(+354) 450-3090 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പിന്തുണയും അഭ്യർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.

ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 09:00 മുതൽ 15:00 വരെ തുറന്നിരിക്കും.

വിലാസം

മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ

ഗ്രെൻസാസ്വേഗർ 9

108 റെയ്ക്ജാവിക്

ഐഡി നമ്പർ: 700594-2039

മാപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം

നയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും