အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားရန်
ဤစာမျက်နှာကို အင်္ဂလိပ်မှ အလိုအလျောက် ဘာသာပြန်ထားပါသည်။
ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံသတင်းအချက်အလက်စင်တာ

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတိပေးချက်

Multicultural Information Centre ၏ (MCC) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတိပေးချက် တွင် MCC သည် လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် ပတ်သက်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် စုဆောင်းသည်ကို ဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဦးချင်းစီ၏ လျှို့ဝှက်ရေးကို အလေးထားပြီး ၎င်းကို အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ပါသည်။

MCC သည် အေဂျင်စီ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်ခံရရှိသူများ၏ ရပိုင်ခွင့်များကို လေးစားလိုက်နာပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို အချိန်တိုင်း လုပ်ဆောင်နေခြင်းသည် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း MCC က အထူးအလေးထားပါသည်။ MCC ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတိပေးချက် တွင် MCC သည် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် MCC မှစုဆောင်းရယူသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ဖော်ပြသည်။

အချက်အလက်များ၏ အခြားလက်ခံရရှိသူများအကြောင်းနှင့် ၎င်းကို မည်မျှကြာအောင် သိမ်းဆည်းထားကြောင်း အချက်အလက်များကိုလည်း သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ MCC သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ လူတစ်ဦးချင်းစီရရှိခံစားနိုင်သည့်အခွင့်အရေးများနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးနှင့် စီမံဆောင်ရွက်မှုအက်ဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခြားအရေးကြီးအချက်အလက်များကို MCC မှ စုဆောင်းသည့်အခြေခံပေါ်တွင် အချက်အလက်များကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ တပယူ ၉၀/၂၀၁၈။