Dhia mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Nplooj ntawv no tau muab txhais ua lus Askiv.
Kev Xam Xaj - Icelandic exam · 15.09.2023

Icelandic xeem rau cov neeg thov kev ua pej xeem

Kev xeem tom ntej rau Icelandic rau cov neeg thov kev ua pej xeem Icelandic, yuav muaj nyob rau lub Kaum Ib Hlis 2023.

Kev sau npe pib rau lub Cuaj Hlis 21st. Tus lej tsawg yuav raug lees paub hauv txhua qhov kev xeem.

Kev sau npe xaus, 2nd ntawm Kaum Ib Hlis.

Nws tsis tuaj yeem tso npe rau kev xeem tom qab hnub kawg ntawm kev sau npe.

Xav paub ntau ntxiv ntawm lub vev xaib ntawm tsev kawm lus Mímir.

Kev xeem hauv Icelandic rau cov neeg thov kev ua pej xeem Icelandic tau tuav ob zaug hauv ib xyoos, thaum caij nplooj ntoos hlav thiab caij nplooj zeeg. Lub tsev kawm ntawv Mímir yog tus saib xyuas kev siv cov kev xeem pej xeem rau National Institute of Education.

Kev ua haujlwm yog ua raws li cov cai teev tseg los ntawm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Kawm Hauv Lub Tebchaws hais txog kev sau npe thiab kev them nyiaj.