Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.
Maslahat beriş gullugy

Maslahat beriş hyzmaty

Islandiýada täzemi ýa-da henizem sazlaýarsyňyzmy? Soragyňyz barmy ýa-da kömege mätäçmi?

Biz size kömek etmek üçin geldik.

Bize jaň ediň, söhbet ediň ýa-da e-poçta iberiň!

Iňlis, polýak, ispan, arap, ukrain, rus we Islandiýa dillerinde gürleýäris.

Maslahat beriş gullugy hakda

Köp medeniýetli maglumat merkezi maslahat hyzmatyny ýerine ýetirýär we işgärleri size kömek etmek üçin şu ýere gelýär. Hyzmat mugt we gizlin. Iňlis, polýak, ispan, arap, ukrain, rus we Islandiýa dillerinde gürleýän geňeşçilerimiz bar.

Immigrantlar Islandiýada ýaşaýarka özlerini howpsuz duýmak, gowy habarly bolmak we goldaw almak üçin kömek alyp bilerler. Geňeşçilerimiz, gizlinligiňiz we gizlinligiňiz barada maglumat we maslahat berýärler.

Islandiýanyň esasy guramalary we guramalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris, şonuň üçin bilelikde islegleriňize görä size hyzmat edip bileris.

Biz bilen habarlaşyň

Söhbet köpügini ulanyp, biziň bilen söhbet edip bilersiňiz (Web söhbet, iş günleri irden 10-dan agşam 15-e çenli (GMT) açyk).

Bize e-poçta iberip bilersiňiz: mcc@mcc.is

Bize jaň edip bilersiňiz: (+354) 450-3090

Sahypamyzyň galan bölegini öwrenip bilersiňiz: www.mcc.is

Bize baryp görmek ýa-da wideo jaňy gurmak isleseňiz, wagt belläp bilersiňiz. Munuň üçin bize mcc@mcc.is e-poçta iberiň.

 

Geňeşçilerimiziň gürleýän dilleri

Geňeşçilerimiz bilelikde şu dilleri bilýärler: Iňlis, Polýak, Islandiýa, Ukrain, Rus, Ispan we Arap.

Biz kömek etmek üçin geldik!

Bize jaň ediň, söhbet ediň ýa-da e-poçta iberiň.