Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.
Köp medeniýetli maglumat merkezi

Biz hakda

Köp medeniýetli maglumat merkeziniň (MCC) maksady, her bir adama, gelip çykyşyna ýa-da nireden gelendigine garamazdan Islandiýa jemgyýetiniň işjeň agzasy bolmaga mümkinçilik bermekdir.

Bu web sahypasy, gündelik durmuşyň köp tarapy, Islandiýada dolandyryş, Islandiýa göçmek we başga-da köp zatlar barada maglumat berýär.

MK-nyň roly

MCC Islandiýadaky immigrantlar we bosgunlar bilen baglanyşykly şahsyýetlere, birleşiklere, kompaniýalara we Islandiýa häkimiýetlerine goldaw, maslahat we maglumat berýär.

MKK-nyň roly dürli kökli adamlaryň arasyndaky gatnaşyklary ýeňilleşdirmek we Islandiýada ýaşaýan immigrantlara edilýän hyzmatlary ösdürmekdir.

  • Immigrantlar bilen baglanyşykly hökümete, edaralara, kompaniýalara, birleşiklere we şahsyýetlere maslahat we maglumat bermek.
  • Şäher häkimligine göçüp gelen immigrantlary kabul etmegi maslahat beriň.
  • Immigrantlara hukuklary we borçlary barada habar bermek.
  • Maglumat ýygnamak, derňew we maglumat ýaýratmak ýaly jemgyýetde immigrasiýa meseleleriniň ösüşine gözegçilik ediň.
  • Ministrlere, Emigrasiýa Geňeşine we beýleki döwlet edaralaryna tabşyrmak, milletine ýa-da gelip çykyşyna garamazdan ähli adamlara jemgyýetde işjeň gatnaşmaga mümkinçilik berýän çäreler boýunça teklipler we teklipler.
  • Immigrasiýa meselesi boýunça ministriň ýyllyk hasabatyny düzüň.
  • Immigrasiýa meselelerinde hereket meýilnamasy boýunça parlamentiň karary bilen kesgitlenen taslamalaryň gidişine gözegçilik ediň.
  • Kanunyň maksatlaryna we immigrasiýa meselelerinde hereket meýilnamasy boýunça parlamentiň kararyna we ministriň indiki kararyna laýyklykda beýleki taslamalaryň üstünde işläň.

Kanunda görkezilişi ýaly MCC-iň roly (Diňe Islandiýa)

Bellik: 2023-nji ýylyň 1-nji aprelinde MCC Zähmet müdirligi bilen birleşdi. Immigrant meselelerini öz içine alýan kanunlar täzelendi we indi bu üýtgemäni görkezýär.

Maslahat bermek

Köp medeniýetli maglumat merkezi maslahat hyzmatyny ýerine ýetirýär we işgärleri size kömek etmek üçin şu ýere gelýär. Hyzmat mugt we gizlin. Iňlis, polýak, ukrain, ispan, arap, italýan, rus, eston, fransuz, nemes we Islandiýa dillerinde gürleýän geňeşçilerimiz bar.

Işgärler

Bosgun hyzmatlary we bosgun hyzmatlary pudagynda işleýän adamlar üçin hünärmen geňeşçiler

Belinda Karlsdóttir / belinda.karlsdottir@vmst.is

Hünärmen - bosgun işleri

Erna Mariýa Dungal / erna.m.dungal@vmst.is

Hünärmen - bosgun işleri

Jóhanna Wilborg Ingvarsdóttir / johanna.v.ingvardottir@vmst.is

Hünärmen - bosgun işleri

Sigrún Erla Egilsdóttir / sigrun.erla.egilsdottir@vmst.is

Hünärmen - bosgun işleri

Habarlaşmak üçin: Bosgun@vmst.is / (+354) 450-3090

Geňeşçiler

Alvaro (Ispan, Geman we Iňlis)

Edoardo (Rus, Italýan, Ispan, Iňlis, Fransuz we Islandiýa)

Irina (Rus, Ukrain, Iňlis, Eston we Islandiýa)

Janina (Polýak, Islandiýa we Iňlis)

Sali (arap we iňlis)

Habarlaşmak üçin: mcc@vmst.is / (+354) 450-3090 / Web sahypasynyň söhbet köpügi

Taslamanyň ýolbaşçysy - immigrantlar bilen baglanyşykly meseleler

Auður Loftsdóttir

Habarlaşmak üçin: audur.loftsdottir@vmst.is / (+354) 531-7051

Bölüm müdiri

Inga Sveinsdóttir

Habarlaşmak üçin: inga.sveinsdottir@vmst.is / (+354) 531-7419

IT we neşir

Björgvin Hilmarsson

Habarlaşmak üçin: it-fjolmenningarsvid@vmst.is / (+354) 450-3090

Telefon we iş wagty

Goşmaça maglumat we goldaw (+354) 450-3090 jaň edip, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Ofisimiz 09:00 bilen 15:00, Duşenbe-Penşenbe aralygynda, ýöne anna güni 09:00 bilen 12:00 arasynda açyk.

Salgysy

Köp medeniýetli maglumat merkezi

Grensásvegur 9

108 Reýkýawik

Şahsyýet belgisi: 700594-2039

Kartada ýerleşýän ýerimiz

Syýasat we görkezmeler