Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.
Köp medeniýetli maglumat merkezi

Gizlinlik habarnamasy

Köp medeniýetli maglumat merkeziniň (MCC) gizlinlik habarnamasynda MCC-iň şahsyýetler we haýsy maksat bilen haýsy şahsy maglumatlary ýygnaýandygy görkezilýär. Biz şahsyýetleriň şahsy durmuşy barada alada edýäris we oňa çynlakaý çemeleşýäris.

MK agentligiň hyzmatlaryny alýanlaryň hukuklaryna hormat goýmaga we şahsy maglumatlary gaýtadan işlemegiň elmydama ulanylýan kanunlara we kadalara laýyk gelýändigine aýratyn ähmiýet berýär. MCC-iň gizlinlik habarnamasynda MCC-iň işi we haýsy maksat bilen şahsyýetler hakda haýsy şahsy maglumatlary ýygnaýandygy görkezilýär.

Şeýle hem, maglumatlary alýanlar we näçe wagt saklanýandygy barada maglumat tapyp bilersiňiz. Mundan başga-da, MKK-nyň şahsy maglumatlary ýygnaýan, şahsyýetleriň haýsy hukuklardan peýdalanýandyklaryny we şahsy maglumatlary goramak we gaýtadan işlemek baradaky Kanun bilen baglanyşykly beýleki möhüm maglumatlary tapyp bilersiňiz. 90/2018.