Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.
Köp medeniýetli maglumat merkezi · 20.03.2023

Täze MCC web sahypasy açyldy

Täze web sahypasy

Köp medeniýetli maglumat merkeziniň täze web sahypasy açyldy. Immigrantlar, bosgunlar we beýlekiler üçin peýdaly maglumatlary tapmagy hasam aňsatlaşdyrar diýip umyt edýäris.

Web sahypasy, Islandiýada gündelik durmuşyň we dolandyryşyň köp taraplary barada maglumat berýär we Islandiýa göçmek we gitmek meselesinde goldaw berýär.

Nawigasiýa - Dogry mazmuny tapmak

Web sahypasynda gezmegiň nusgawy usulynyň bir bölegi, esasy menýuny ýa-da gözleg aýratynlygyny ulanyp, mazmunyňyza has ýakynlaşmak üçin süzgüç opsiýasyny ulanyp bilersiňiz. Süzgüç ulananyňyzda gyzyklanmanyňyza laýyk gelýän teklipleri alarsyňyz.

Biz bilen habarlaşmak

MCC ýa-da onuň satyjylary bilen habarlaşmagyň üç usuly bar. Ilki bilen, web sahypasyndaky söhbet köpüsini ulanyp bilersiňiz, ony her sahypanyň aşaky sag burçunda görýärsiňiz.

Şeýle hem, bize mcc@mcc.is e-poçta iberip bilersiňiz ýa-da bize jaň edip bilersiňiz: (+354) 450-3090. Aragatnaşyk etseňiz, geňeşçilerimiziň biri bilen gürleşmek zerur bolsa, ýüzbe-ýüz duşuşmak ýa-da onlaýn wideo jaňy bilen biziň bilen duşuşmak üçin wagt sarp edip bilersiňiz.

Köp medeniýetli maglumat merkezi, Islandiýadaky immigrant we bosgun meseleleri bilen baglanyşykly şahsyýetlere, birleşiklere, kompaniýalara we Islandiýanyň häkimiýetlerine goldaw, maslahat we maglumat berýär.

Diller

Täze web sahypasy iňlis dilinde, ýöne ýokardaky dil menýusyndan başga dilleri saýlap bilersiňiz. Iňlis we Islandiýa dillerinden başga ähli diller üçin maşyn terjimelerini ulanýarys.

Islandiýa görnüşi

Web sahypasynyň Islandiýa wersiýasy dowam edýär. Her sahypanyň terjimeleri ýakyn wagtda taýýar bolmaly.

Web sahypasynyň Islandiýa böleginde Fagfólk atly bölüm bar. Bu bölüm ilki bilen Islandiýada ýazylýar, şonuň üçin ol ýerdäki Islandiýa wersiýasy taýýar, ýöne iňlisçe garaşylýar.

Her bir adama, gelip çykyşyna ýa-da nireden gelendigine garamazdan Islandiýa jemgyýetiniň işjeň agzasy bolmaga mümkinçilik bermek isleýäris.