Dhia mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Nplooj ntawv no tau muab txhais ua lus Askiv.
Kev Xam Xaj - Icelandic exam · 26.02.2024

Kev Xam Xaj - Kev xeem lus Icelandic

Kev tso npe rau kev xeem lus Icelandic lub caij nplooj ntoo hlav no, pib rau lub Peb Hlis 8. Kev sau npe xaus rau lub Plaub Hlis 19th, 2024.

Nws tsis tuaj yeem tso npe rau kev xeem tom qab hnub kawg ntawm kev sau npe tau dhau mus.

Hauv qab no yog lawv hnub rau kev xeem caij nplooj ntoos hlav:

  • Reykjavík Lub Tsib Hlis 21-29, 2024 thaum 9:00 teev sawv ntxov thiab 1:00 teev tsaus ntuj
  • Plaub Hlis 14, 2024, 13:00 teev tsaus ntuj
  • Plaub Hlis 15, 2024, 13:00 teev tsaus ntuj
  • Plaub Hlis 16, 2024, 1:00 teev tsaus ntuj

Thov nco ntsoov tias kev sau npe rau kev xeem pej xeem tsis siv tau kom txog thaum them nyiaj tiav.

Xav paub ntau ntxiv tuaj yeem nrhiav pom ntawm lub vev xaib ntawm Mímir lub tsev kawm lus .