Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.
Köp medeniýetli maglumat merkezi

Biz hakda

Köp medeniýetli maglumat merkeziniň (MCC) maksady, her bir adama, gelip çykyşyna ýa-da nireden gelendigine garamazdan Islandiýa jemgyýetiniň işjeň agzasy bolmaga mümkinçilik bermekdir.

Bu web sahypasynda, MCC Islandiýada gündelik durmuşyň we dolandyryşyň köp taraplary barada maglumat berýär we Islandiýa göçmek we gitmek meselesinde goldaw berýär.

MCC Islandiýadaky immigrantlar we bosgunlar bilen baglanyşykly şahsyýetlere, birleşiklere, kompaniýalara we Islandiýa häkimiýetlerine goldaw, maslahat we maglumat berýär.

MK-nyň roly

MCC-iň roly dürli kökli adamlaryň arasyndaky gatnaşyklary ýeňilleşdirmek we Islandiýada ýaşaýan immigrantlara edilýän hyzmatlary ösdürmekdir.

  • Immigrantlar bilen baglanyşykly hökümete, edaralara, kompaniýalara, birleşiklere we şahsyýetlere maslahat we maglumat bermek.
  • Şäher häkimligine göçüp gelen immigrantlary kabul etmegi maslahat beriň.
  • Immigrantlara hukuklary we borçlary barada habar bermek.
  • Maglumat ýygnamak, derňew we maglumat ýaýratmak ýaly jemgyýetde immigrasiýa meseleleriniň ösüşine gözegçilik ediň.
  • Ministrlere, Emigrasiýa Geňeşine we beýleki döwlet edaralaryna, milletine ýa-da gelip çykyşyna garamazdan ähli adamlara jemgyýetde işjeň gatnaşmaga mümkinçilik berýän çäreler boýunça teklipler we teklipler.
  • Immigrasiýa meselesi boýunça ministriň ýyllyk hasabatyny düzüň.
  • Immigrasiýa meselelerinde hereket meýilnamasy boýunça parlamentiň karary bilen kesgitlenen taslamalaryň gidişine gözegçilik ediň.
  • Kanunyň maksatlaryna we immigrasiýa meselelerinde hereket meýilnamasy boýunça parlamentiň kararyna we ministriň indiki kararyna laýyklykda beýleki taslamalaryň üstünde işläň.

Kanunda görkezilişi ýaly MCC-iň roly (diňe Islandiýa)

Bellik: 2023-nji ýylyň 1-nji aprelinde MCC Zähmet müdirligi bilen birleşdi. Immigrant meselelerini öz içine alýan kanunlar täzelendi we indi bu üýtgemäni görkezýär.

Maslahat bermek

Köp medeniýetli maglumat merkezi maslahat hyzmatyny ýerine ýetirýär we işgärleri size kömek etmek üçin şu ýere gelýär. Hyzmat mugt we gizlin. Iňlis, polýak, ispan, arap, ukrain, rus we Islandiýa dillerinde gürleýän geňeşçilerimiz bar.

Işgärler

Bosgun hyzmatlary we bosgun hyzmatlary pudagynda işleýän adamlar üçin hünärmen geňeşçiler

Auður Loftsdóttir / audur.loftsdottir@vmst.is

Hünärmen - bosgun işleri

Belinda Karlsdóttir / belinda.karlsdottir@vmst.is

Hünärmen - bosgun işleri

Daryna Bakulina / daryna.bakulina@vmst.is

Hünärmen - bosgun işleri

Jóhanna Wilborg Ingvarsdóttir / johanna.v.ingvardottir@vmst.is

Hünärmen - bosgun işleri

Sigrún Erla Egilsdóttir / sigrun.erla.egilsdottir@vmst.is

Hünärmen - bosgun işleri

Habarlaşmak üçin: Bosgun@vmst.is / (+354) 450-3090

Geňeşçiler

Alvaro (Ispan we Iňlis)

Iryna (ukrain, rus we iňlis)

Janina (Polýak, Islandiýa we Iňlis)

Sali (arap we iňlis)

Habarlaşmak üçin: mcc@vmst.is / (+354) 450-3090 / Web sahypasynyň söhbet köpügi

Domus Medica kabul ediş merkezinde ukrainler üçin kabul ediş hyzmatlary

Iryna

Switlana

Tatýana

Waleri

Habarlaşmak üçin: ukraine@vmst.is / (+354) 450-3090

IT we neşir

Björgvin Hilmarsson

Habarlaşmak üçin: it-fjolmenningarsvid@vmst.is / (+354) 450-3090

Bölüm müdiri

Inga Sveinsdóttir

Habarlaşmak üçin: inga.sveinsdottir@vmst.is / (+354) 531-7419

Telefon we iş wagty

Goşmaça maglumat we goldaw (+354) 450-3090 jaň edip, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Ofisimiz dynç günleri 09:00 - 15:00 açyk.

Salgysy

Köp medeniýetli merkez

Arnagata 2-4

400 Ísafjörður

Durmuş üpjünçiligi belgisi: 521212-0630

Kartada ýerleşýän ýerimiz

Syýasat we görkezmeler