Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.
Bilim

Islandiýa dilini öwrenmek

Island dilini öwrenmek, jemgyýete goşulmaga kömek edýär we iş mümkinçiligini artdyrýar.

Islandiýada täze ýaşaýanlaryň köpüsine, mysal üçin kärdeşler arkalaşygynyň kömek pullary, işsizlik ýa-da sosial kömek pullary arkaly Islandiýa sapaklaryny maliýeleşdirmek üçin goldaw bermäge hukugy bar.

Işlemeýän bolsaňyz, Islandiýa sapaklaryna nädip ýazylyp biljekdigiňizi bilmek üçin sosial hyzmatlara ýa-da Zähmet müdirligine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Islandiýa dili

Islandiýa milli dilidir we Islandiýalylar öz dilini gorap saklaýandyklaryna buýsanýarlar. Beýleki Demirgazyk dilleri bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.

Demirgazyk dilleri iki kategoriýadan ybarat: Demirgazyk Nemes we Fin-Ugric. Demirgazyk nemes dilleriniň kategoriýasyna Daniýa, Norwegiýa, Şwesiýa we Islandiýa degişlidir. Fin-Ugor kategoriýasyna diňe finler girýär. Wikingler tarapyndan aýdylan köne Norse meňzeş ýeke-täk Islandiýa.

Islandiýa dilini öwrenmek

Island dilini öwrenmek, jemgyýete goşulmaga kömek edýär we iş mümkinçiligini artdyrýar. Islandiýada täze ýaşaýanlaryň köpüsine Islandiýa sapaklaryny maliýeleşdirmek üçin goldaw bermäge hukugy bar. Eger işleýän bolsaňyz, kärdeşler arkalaşygynyň ýeňillikleri bilen öwezini dolýan Islandiýa kurslarynyň bahasyny alyp bilersiňiz. Kärdeşler arkalaşygy bilen habarlaşmaly (iş berijiňizden haýsy kärdeşler arkalaşygyna degişlidigiňizi soraň) we amal we talaplar barada soramaly.

Zähmet müdirligi sosial hyzmatlardan ýa-da işsizlikden peýdalanýan daşary ýurt raýatlary we bosgun statusy bolanlar üçin mugt Islandiýa dili kurslaryny hödürleýär. Eger ýeňillikler alýan bolsaňyz we Islandiýa dilini öwrenmek isleýän bolsaňyz, iş we talaplar barada maglumat almak üçin sosial işgäriňize ýa-da Zähmet müdirligine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Umumy kurslar

Islandiýa dili boýunça umumy kurslar, Islandiýanyň köp ýerinde hödürlenýär. Locationerde ýa-da onlaýn ýagdaýda öwredilýär.

Mímir (Reýkýawik)

Mímir durmuş öwreniş merkezi, Islandiýa dilinde köp sanly okuw we okuw hödürleýär. Difficultylyň dowamynda dürli kynçylyk derejelerinden saýlap bilersiňiz.

Múltí Kúltí dil merkezi (Reýkýawik)

Orta ölçegli toparlarda alty derejedäki Islandiýa dersleri. Reýkýawigiň merkezine ýakyn ýerde ýerleşip, ol ýerde ýa-da onlaýn kurslary geçirmek mümkin.

Galaýy zawody (Reýkýawik)

Gepleşik diline aýratyn üns berýän Islandiýada dürli sapaklary hödürleýän dil mekdebi.

Retor (Kópavogur)

Polýak we Iňlis dilinde gürleýänler üçin Islandiýa kurslary.

Norræna Akademían (Reýkýawik)

Esasan ukrain dilinde gürleýänler üçin kurslar hödürleýär

MSS - Miðstöð símenntunar á suðurnesjum (Reykjanesbær)

MSS köp derejedäki Islandiýa kurslaryny hödürleýär. Gündelik ulanmak üçin Islandiýa üns beriň. Yearylyň dowamynda hödürlenýän kurslar, şeýle hem hususy sapaklar.

Saga Akademiýa (Reykjanesbær)

Keflawikde we Reýkýawikde sapak berýän dil mekdebi.

SÍMEY (Akureyri)

SÍMEY durmuş öwreniş merkezi Akureýride ýerleşýär we ikinji dil hökmünde Islandiýa dilini hödürleýär.

Fræðslunetið (Selfoss)

Daşary ýurtlular üçin Islandiýada kurslary hödürleýän ömürboýy okuw merkezi.

Austurbrú (Egilsstaðir)

Daşary ýurtlular üçin Islandiýada kurslary hödürleýän ömürboýy okuw merkezi.

Akureýri uniwersiteti

Akureýri uniwersiteti her semestrde alyş-çalyş talyplary we halkara derejesini almak isleýänler üçin Islandiýada kurs hödürleýär. Bu okuw, başga bir uniwersitetde öwrenilen kwalifikasiýa hasaplap boljak 6 ECTS kreditini berýär.

Islandiýa uniwersiteti (Reýkýawik)

Güýçli kurslar we Islandiýa dilini özleşdirmek isleseňiz, Islandiýa uniwersiteti ikinji dil hökmünde Islandiýada doly BA programmasyny hödürleýär.

Nordkurs (Reýkýawik)

Islandiýa Árni Magnússon instituty, Demirgazyk okuwçylary üçin tomusky mekdebi dolandyrýar. Islandiýa dili we medeniýeti boýunça dört hepdelik okuw.

Westfjords uniwersitetiniň merkezi

Islandiýanyň oba ýerlerinde gyzykly ýerde Islandiýany öwrenmek isleseňiz, uzakdaky Westfjordsyň owadan we dostlukly şäheri Ísafjörðurda edip bilersiňiz. Uniwersitet merkezinde her tomus dürli derejedäki dürli kurslar hödürlenýär.

Halkara tomus mekdebi

Her ýyl Árni Magnússon Islandiýa barlaglary instituty, Islandiýa uniwersitetiniň gumanitar fakulteti bilen bilelikde häzirki zaman Islandiýa dili we medeniýeti boýunça halkara tomusky mekdebi gurnaýar.

Aboveokardaky sanawdan möhüm bir zat ýokmy? Teklipleri mcc@vmst.is adresine ibermegiňizi haýyş edýäris

Onlaýn kurslar

Onlaýn okamak, käbirleri üçin ýeke-täk wariant bolup biler, mysal üçin Islandiýa gitmezden ozal dil öwrenmek isleýänler. Soňra Islandiýada bolsaňyzam käbir ýagdaýlarda onlaýn okamak has amatly bolup biler.

Lóa dil mekdebi

Mekdep täze usullary ulanyp, Islandiýada onlaýn kurslary hödürleýär. "LÓA bilen, okuwçylar içerde ulanyjy üçin amatly interfeýs bilen synpda bolup biläýjek stresden erkin okaýarlar."

Aboveokardaky sanawdan möhüm bir zat ýokmy? Teklipleri mcc@vmst.is adresine ibermegiňizi haýyş edýäris

Şahsy sapaklar

Islandiýa okuwy onlaýn

Zoom (programma) ulanyp öwretmek. "Islandiýa çalt gürlenende söz baýlygyna, aýdylyşyna we haýsy sesleriň galmagyna üns beriň."

Hususy Islandiýa sapaklary

“Islandiýaly ene dilinde gürleýän we dürli şertlerde dil öwretmek boýunça birnäçe ýyllyk tejribesi bolan ökde mugallym” tarapyndan öwredildi.

Aboveokardaky sanawdan möhüm bir zat ýokmy? Teklipleri mcc@vmst.is adresine ibermegiňizi haýyş edýäris

Özbaşdak öwrenmek we onlaýn çeşmeler

Okuw materiallaryny onlaýn, programmalar, kitaplar, wideolar, ses materialy we başga zatlary tapmak mümkin. Hatda “Youtube” -da peýdaly material we gowy maslahat tapyp bilersiňiz. Ine käbir mysallar.

Islandiýa onlaýn

Dürli kynçylyk derejelerinde mugt onlaýn Islandiýa dili kurslary. Kompýuter Islandiýa uniwersiteti tarapyndan dil öwrenmäge kömek etdi.

Islandiýa oýna

Onlaýn Islandiýa kursy. Mugt bilim platformasy, iki moduldan ybarat maksatnama: Islandiýa dili we Islandiýa medeniýeti.

Memrise

"Size zerur sözleri, sözlemleri we grammatikany öwredýän şahsylaşdyrylan kurslar."

Pimsleur

"Pimsleur usuly, ilkinji günden başlap gürlemek üçin oňat döredilen gözlegleri, iň peýdaly söz düzümini we düýbünden içgin bir prosesi özünde jemleýär."

Damjalar

"50+ dil üçin mugt dil öwrenmek."

LingQ

“Näme öwrenmelidigini saýlaýarsyňyz. Uly kurs kitaphanamyzdan başga-da, LingQ-a islendik zady import edip bilersiňiz we derrew interaktiw sapaga öwrüp bilersiňiz. ”

Tungumálatorg

Okuw materialy. Dört esasy okuw kitaby we okuw ugurlary, ses materialy we goşmaça material. Tungumálatorg, şeýle hem, “Internetdäki teleýaýlym bölümlerini”, Islandiýa sapaklarynyň bölümlerini döretdi.

Youtube kanallary

Her dürli wideo we gowy maslahat.

Fagorðalisti fyrir ferðaþjónustu

Iş ýerinde aragatnaşygy ýeňilleşdirip biljek syýahatçylyk pudagynda ulanylýan umumy sözleriň we söz düzümleriniň sözlügi.

Bara Tala

Bara Tala sanly Islandiýa mugallymy. Wizual görkezişleri we şekilleri ulanyp, ulanyjylar söz baýlygyny, diňlemek ukyplaryny we işleýiş ýadyny ösdürip bilerler. Iş esasly Islandiýa okuwlary we esasy Islandiýa kurslary iş ýerleri üçin elýeterlidir. Häzirki wagtda Bara Tala diňe şahsyýetler üçin däl-de, diňe iş berijiler üçin elýeterlidir. Bara Talany ulanmak isleseňiz, girip biljekdigiňizi anyklamak üçin iş berijiňiz bilen habarlaşyň.

Aboveokardaky sanawdan möhüm bir zat ýokmy? Teklipleri mcc@vmst.is adresine ibermegiňizi haýyş edýäris

Ömürboýy okuw merkezleri

Ulular üçin bilim ömürboýy okuw merkezleri, kärdeşler arkalaşyklary, kompaniýalar, birleşikler we başgalar tarapyndan hödürlenýär. Ömürboýy okuw merkezleri Islandiýanyň dürli ýerlerinde işleýär we ulular üçin ömürboýy okuw mümkinçiliklerini hödürleýär. Olaryň roly bilimiň dürlüligini we hilini güýçlendirmek we umumy gatnaşmagy höweslendirmek. Centershli merkezler karýerany ösdürmek, okuw kurslary, Islandiýa kurslary we öňki bilime we iş ukyplaryna baha bermek üçin ýol görkezýär.

Islandiýanyň dürli künjeklerinde ýerleşýän durmuş öwreniş merkezleriniň köpüsi Islandiýada kurslar hödürleýär ýa-da gurnaýar. Käwagt durmuş okuw merkezlerine gönüden-göni ýüz tutýan kompaniýalaryň işgärlerine laýyk gelmek üçin ýörite üýtgedilýär.

Kwasir ömürboýy okuw merkezleriniň birleşmesidir. Merkezleriň nirededigini we olar bilen nädip habarlaşmalydygyny bilmek üçin sahypadaky kartany basyň .

Peýdaly baglanyşyklar

Island dilini öwrenmek, jemgyýete goşulmaga kömek edýär we iş mümkinçiligini artdyrýar.