Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.
Gurallar gutusy

Çap edilen material

Bu ýerde köp medeniýetli maglumat merkezinden her dürli material tapyp bilersiňiz. Bu bölümiň hödürleýän zadyny görmek üçin mazmun tablisasyny ulanyň.

Bosgunlar üçin maglumat broşýuralary

Aboveokardaky broşýuralary öz diliňize el bilen terjime etmeseňiz, şu ýerde açyp bilersiňiz (HTML wersiýasy) we sahypa üçin saýlan diliňizde görkezilmelidir. Emma bu ýagdaýda maşyn terjimesini ýadyňyzdan çykarmaň .

Fyrstu skrefin - Islandiýa göçýänler üçin möhüm maglumatlar

Maglumat afişasy

Maglumat afişasy: Soragyňyz barmy? Biz bilen nädip habarlaşmaly? Afişada aragatnaşyk maglumatlary, kömek üçin mümkinçilikler we başgalar bar. Doly ululykdaky A3 afişasyny şu ýere göçürip alyň .

BMG BMCK-yň gollanmasy we Islandiýa

Mekdepde - Reňk kitapçasy

Köp medeniýetli maglumat merkezi - Syýasat we görkezmeler

Daşary ýurtly ýaşaýjylary kabul etmegiň meýilnamasy

Medeni başarnyk