പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക
ഈ പേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
പൗരത്വം - ഐസ്‌ലാൻഡിക് പരീക്ഷ · 15.09.2023

പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഐസ്‌ലാൻഡിക് പരീക്ഷ

ഐസ്‌ലാൻഡിക് പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഐസ്‌ലാൻഡിക് പരീക്ഷ 2023 നവംബറിൽ നടക്കും.

രജിസ്‌ട്രേഷൻ സെപ്റ്റംബർ 21-ന് ആരംഭിക്കും. ഓരോ ടെസ്റ്റ് റൗണ്ടിലും പരിമിതമായ എണ്ണം മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ.

നവംബർ 2-ന് രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാനിക്കും.

രജിസ്ട്രേഷൻ സമയപരിധിക്ക് ശേഷം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സാധ്യമല്ല.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മിമിർ ഭാഷാ സ്കൂളിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ.

ഐസ്‌ലാൻഡിക് പൗരത്വത്തിനുള്ള അപേക്ഷകർക്കായി ഐസ്‌ലാൻഡിക് ഭാഷയിൽ പരീക്ഷകൾ വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ, വസന്തകാലത്തും ശരത്കാലത്തും നടത്തപ്പെടുന്നു. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനു വേണ്ടിയുള്ള പൗരത്വ പരീക്ഷകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല മിമിർ ഭാഷാ സ്കൂളാണ്.

രജിസ്ട്രേഷനും പേയ്‌മെന്റുകളും സംബന്ധിച്ച് നാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ എജ്യുക്കേഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.