Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.

Biziň maksadymyz, her bir adama, gelip çykyşyna ýa-da nireden gelendigine garamazdan Islandiýa jemgyýetiniň işjeň agzasy bolmaga mümkinçilik bermek.
Wakalar

Maşgala güýmenjesi - Şu tomus tutuş maşgala üçin wakalar

Maşgala gyzykly! EAPN Islandiýa we TINNA - Wirknihús, çagalar bilen maşgala güýmenjesini hödürleýär. 24-nji iýundan 19-njy awgusta çenli her duşenbe güni mugt maşgala çärelerini hödürleýärler Gerðuberg-a her duşenbe 11.00-da gatnaşmak. Jemgyýetçilik awtobusy bilen barmaly ýerine gitmezden ozal çörek we içgiler. Şeýle hem, şu tomus her çarşenbe güni, Gerðuberg 3-5-de açyk öý, çörek we içgiler we jemgyýetçilik işgäri bilen söhbetdeşlik bolar. Hiç hili hasaba alynmak we gatnaşmak mugt. Hemmeler hoş geldiňiz. Programmalar: 24-nji iýun deňiz muzeýi - Reýkýawik deňiz muzeýi 1-nji iýul Seýilgäh we haýwanat bagy 8-nji iýul. Kjarvalsstaðir we Klambratún oýun meýdançasy - Çagalar meýdançasy 15-nji iýul. Árbær Açyk howa muzeýi 22-nji iýul. Islandiýanyň milli muzeýi - Islandiýanyň milli muzeýi 29-njy iýul. Tomus festiwaly Maşgala merkezi - Tomus festiwaly 12-nji awgust. Botanika bagy 19-njy awgust. Muzeý Ásmundur we ugrukdyryş oýny Has giňişleýin maglumat üçin jaň edip bilersiňiz: 664-4010 Bu ýerde programma bilen afişany tapyp bilersiňiz .

Sahypa

Maslahat bermek

Islandiýada täzemi ýa-da henizem sazlaýarsyňyzmy? Soragyňyz barmy ýa-da kömege mätäçmi? Biz size kömek etmek üçin geldik. Bize jaň ediň, söhbet ediň ýa-da e-poçta iberiň! Iňlis, polýak, ukrain, ispan, arap, italýan, rus, eston, fransuz, nemes we Islandiýa dillerinde gürleýäris.

Sahypa

Sanjymlar

Sanjymlar ömri halas edýär! Sanjym, agyr ýokanç keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin immunizasiýa. Sanjymlarda bedene belli kesellerden immuniteti (goragy) ösdürmäge kömek edýän antigenler bar.

Sahypa

Islandiýa dilini öwrenmek

Island dilini öwrenmek, jemgyýete goşulmaga kömek edýär we iş mümkinçiligini artdyrýar. Islandiýada täze ýaşaýanlaryň köpüsi, mysal üçin kärdeşler arkalaşygynyň kömek pullary, işsizlik ýa-da sosial kömek pullary arkaly Islandiýa sapaklaryny maliýeleşdirmäge goldaw bermäge haklydyr. Işlemeýän bolsaňyz, Islandiýa sapaklaryna nädip ýazylyp biljekdigiňizi bilmek üçin sosial hyzmatlara ýa-da Zähmet müdirligine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Habarlar

Şu ýazda Reýkýawik şäher kitaphanasynyň wakalary we hyzmatlary

Şäher kitaphanasy ägirt uly programma işleýär, her dürli hyzmatlary hödürleýär we çagalar we ulular üçin yzygiderli çäreleri guraýar, hemmesi mugt. Kitaphana durmuş bilen joşýar. Mysal üçin, Hekaýa burçy , Islandiýa praktikasy , Tohum kitaphanasy , maşgala säherleri we başgalar bar. Bu ýerde doly programmany tapyp bilersiňiz .

Sahypa

Çap edilen material

Bu ýerde köp medeniýetli maglumat merkezinden her dürli material tapyp bilersiňiz. Bu bölümiň hödürleýän zadyny görmek üçin mazmun tablisasyny ulanyň.

Süzgüç mazmuny