Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.

Biziň maksadymyz, her bir adama, gelip çykyşyna ýa-da nireden gelendigine garamazdan Islandiýa jemgyýetiniň işjeň agzasy bolmaga mümkinçilik bermek.
Habarlar

2023-nji ýyl üçin girdeji üçin salgyt deklarasiýasy - Möhüm maglumat

“Información sobre la declaración de impuestos de 2023 en español” . 2023-nji ýylda salgyt beýannamasyny bermek barada rus dilinde maglumat . “Informacje odnośnie zenznaia podatkowego 2023” . Täze ýyl 2023 2024-nji girdeji ýyly üçin 2024-nji ýylyň salgyt deklarasiýasy 1-nji martdan 14-nji mart aralygynda açykdyr .

Habarlar

Ukrainalylar üçin ýaşamak üçin ygtyýarnamalaryň möhletini uzaltmak

Köpçülikleýin gitmek esasynda ýaşamak üçin rugsatnamanyň möhletiniň uzaldylmagy Adalat ministri, Russiýanyň çozmagy sebäpli, Ukrainadan köpçülikleýin göçmeginiň köpçülikleýin gorag sebäbini , “Gelmişekler” kanunynyň 44-nji maddasynyň güýjüniň möhletini uzaltmak kararyna geldi . Uzaldyş 2025-nji ýylyň 2-nji martyna çenli dowam edýär. Rugsatnamanyň uzaldylmagy üçin her kim surata düşmeli. Aşakda rugsady giňeltmek barada goşmaça maglumat tapyp bilersiňiz: Ukrainaly: Köpçülikleýin gitmek esasynda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň möhletiniň uzaldylmagy Islandiýa: Dramlaringfa væna ålåsfågål

Sahypa

Maslahat bermek

Islandiýada täzemi ýa-da henizem sazlaýarsyňyzmy? Soragyňyz barmy ýa-da kömege mätäçmi? Biz size kömek etmek üçin geldik. Bize jaň ediň, söhbet ediň ýa-da e-poçta iberiň! Iňlis, polýak, ukrain, ispan, arap, italýan, rus, eston, fransuz, nemes we Islandiýa dillerinde gürleýäris.

Sahypa

Islandiýa dilini öwrenmek

Island dilini öwrenmek, jemgyýete goşulmaga kömek edýär we iş mümkinçiligini artdyrýar. Islandiýada täze ýaşaýanlaryň köpüsine, mysal üçin kärdeşler arkalaşygynyň kömek pullary, işsizlik ýa-da sosial kömek pullary arkaly Islandiýa sapaklaryny maliýeleşdirmek üçin goldaw bermäge hukugy bar. Işlemeýän bolsaňyz, Islandiýa sapaklaryna nädip ýazylyp biljekdigiňizi bilmek üçin sosial hyzmatlara ýa-da Zähmet müdirligine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Habarlar

Şu ýazda Reýkýawik şäher kitaphanasynyň wakalary we hyzmatlary

Şäher kitaphanasy ägirt uly programma işleýär, her dürli hyzmatlary hödürleýär we çagalar we ulular üçin yzygiderli çäreleri guraýar, hemmesi mugt. Kitaphana durmuş bilen joşýar. Mysal üçin, Hekaýa burçy , Islandiýa praktikasy , Tohum kitaphanasy , maşgala säherleri we başgalar bar. Bu ýerde doly programmany tapyp bilersiňiz .

Sahypa

Çap edilen material

Bu ýerde köp medeniýetli maglumat merkezinden her dürli material tapyp bilersiňiz. Bu bölümiň hödürleýän zadyny görmek üçin mazmun tablisasyny ulanyň.

Süzgüç mazmuny