Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.
Kitaphanalar we medeniýet · 09.02.2024

Şu ýazda Reýkýawik şäher kitaphanasynyň wakalary we hyzmatlary

Şäher kitaphanasy ägirt uly programma işleýär, her dürli hyzmatlary hödürleýär we çagalar we ulular üçin yzygiderli çäreleri guraýar, hemmesi mugt. Kitaphana durmuş bilen joşýar.

Mysal üçin, Hekaýa burçy , Islandiýa praktikasy , Tohum kitaphanasy , maşgala säherleri we başgalar bar.

Bu ýerde doly programmany tapyp bilersiňiz .

Çagalar üçin mugt kitaphana kartasy

Çagalar kitaphana kartasyny mugt alýarlar. Uly adamlar üçin ýyllyk töleg 3.060 kron. Kart eýeleri kitaplary (köp dilde), magazinesurnallary, CD-leri, DVD-leri, winil ýazgylaryny we tagt oýunlaryny karz alyp bilerler.

Kitaphana kartoçkasy gerek däl ýa-da işgärlerden kitaphanada asylmak üçin rugsat soramaly däl - hemmeler mydama garşylanýar. Okap, tagta oýunlaryny oýnap bilersiňiz (kitaphanada köp oýun bar), küşt oýnap, öý işini / uzakdan işlemek we başga-da köp zatlar edip bilersiňiz.

Kitaphanada, çagalar we ulular üçin dürli dillerde kitap tapyp bilersiňiz. Islandiýa we Iňlis dilindäki kitaplar sekiz ýerde.

Kitaphana kartoçkasy bolanlar hem elektron kitaphanasyna mugt girip bilerler Bu ýerde köp kitap atlaryny we 200-den gowrak meşhur magazinesurnallary tapyp bilersiňiz.

Sekiz dürli ýer

Reýkýawik şäher kitaphanasynda şäheriň töwereginde sekiz dürli ýer bar. Bir ýerden (kitaplar, CD, oýunlar we ş.m.) karz alyp, başga bir ýere gaýdyp bilersiňiz.

Gödek
Gözel
Sólheimar
Gaplaň
Gerðuberg
Úlfarsárdalur
Derýa şäheri
Kleberg (Arka tarap, deňze ýakyn)

Çagalar kitaphana kartasyny mugt alýarlar.