મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ
આ પૃષ્ઠનું અંગ્રેજીમાંથી આપમેળે અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે.
ટૂલબોક્સ

પ્રકાશિત સામગ્રી

અહીં તમે બહુસાંસ્કૃતિક માહિતી કેન્દ્રમાંથી તમામ પ્રકારની સામગ્રી મેળવી શકો છો. આ વિભાગ શું ઓફર કરે છે તે જોવા માટે વિષયવસ્તુના કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરો.

શરણાર્થીઓ માટે માહિતી પુસ્તિકાઓ

Fyrstu skrefin - આઇસલેન્ડ જનારાઓ માટે મહત્વપૂર્ણ માહિતી

આઇસલેન્ડિકમાં UNHCR હેન્ડબુક અને ટૂલકીટ

શાળામાં - રંગીન પુસ્તિકા

બહુસાંસ્કૃતિક માહિતી કેન્દ્ર - નીતિઓ અને સૂચનાઓ

વિદેશી મૂળના રહેવાસીઓના સ્વાગત માટેની યોજના

સાંસ્કૃતિક ક્ષમતા