Dhia mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Nplooj ntawv no tau muab txhais ua lus Askiv.
Kev kho mob

Kev txhaj tshuaj

Kev txhaj tshuaj cawm neeg txoj sia!

Kev txhaj tshuaj tiv thaiv yog kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob los tiv thaiv kev kis tus kab mob hnyav. Cov tshuaj tiv thaiv muaj cov khoom xyaw hu ua antigens, uas pab lub cev tiv thaiv kab mob (tiv thaiv) tiv thaiv kab mob tshwj xeeb.

Koj tus menyuam puas tau txhaj tshuaj?

Kev txhaj tshuaj tiv thaiv yog ib qho tseem ceeb thiab lawv pub dawb rau cov menyuam yaus ntawm txhua lub tsev kho mob hauv Iceland.

Yog xav paub ntxiv txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv menyuam yaus hauv ntau hom lus, thov mus saib lub vev xaib no los ntawm Island.is .

Koj tus menyuam puas tau txhaj tshuaj? Cov ntaub ntawv tseem ceeb hauv ntau hom lus tuaj yeem pom ntawm no .

Muaj txiaj ntsig txuas

Kev txhaj tshuaj cawm tau txoj sia!